PERSONDATAPOLITIK FOR AGILE AKADEMIET

1. GENEREL INFORMATION

1.1 Dette dokument vedrører Agile Akademiet, CVR-nr. 40292128 med registreret adresse Trekronergade 149 E, 2500 Valby (“Agile Akademiet”, “vi” eller “os”) og indeholder Agile Akademiets persondatapolitik vedrørende indsamling og behandling af Personoplysninger (denne ”Persondatapolitik”). Denne Persondatapolitik dækker indsamling og behandling af Personoplysninger i forbindelse med de formål, der er beskrevet i denne Persondatapolitik.

2. DEFINITIONER

2.1 “Gældende persondatalovgivning” betyder de gældende nationale love vedrørende databeskyttelse og, hvor disse finder anvendelse, de nationale implementeringslove af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24.oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12.juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (E-Privacy direktivet) og de efterfølgende direktiver og forordninger, herunder persondataforordningen (forordning nr. 2016/679) samt nationale implementeringer heraf og relateret national lovgivning.

2.2 “Personoplysninger” betyder enhver form for information om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved en identifikator som eksempelvis navn, adresse, lokaliseringsdata eller IP-adresser.

2.3 “Behandling” betyder enhver aktivitet som personoplysninger gøres til genstand for som eksempelvis indsamling, organisering, opbevaring, sletning eller videregivelse.

2.4 “Dataansvarlig” henviser til Agile Akademiet i dette tilfælde, idet Agile Akademiet er dataansvarlig for Personoplysninger, idet Agile Akademiet afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der foretages Behandling af Personoplysninger som beskrevet i denne Persondatapolitik.

3. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Vi Behandler følgende Personoplysninger, når vi leverer, udvikler og tilpasser vores kurser. Oplysningerne indhentes direkte hos dig i forbindelse med din tilmelding til et kursus (som underviser, facilitator eller kunde). Endvidere kan vi modtage oplysningerne fra din arbejdsgiver i forbindelse med, at du af din arbejdsgiver tilbydes at deltage på et kursus:

(a) navn;

(b) e-mailadresse;

(c) virksomhed og titel, herunder om du er fakturakontaktperson;

(d) eventuelle kostbehov;

(e) personlig adresse, dog kun hvis du er underviser eller facilitator på vores kurser;

(f) telefonnummer, dog kun hvis du er underviser eller facilitator på vores kurser;

(g) billeder eller video af dig, hvis vi har taget billeder eller video under et kursus, hvor du har deltaget;

(h) historik over deltagelse på afholdte kurser, herunder om du har bestået eller ikke bestået dit kursus; og

(i) feedback fra dig på kurser, som du har deltaget i, eller har interesse i at deltage i i fremtiden;

3.2 Ovenstående Behandling af Personoplysninger er nødvendig for, at vi kan gennemføre vores kurser og for at vi efterfølgende kan holde dig opdateret om kommende kurser, der ligger i naturlig forlængelse af kurser, som du har deltaget på.

4. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

4.1 Vi Behandler ovenstående Personoplysninger med følgende formål:

(a) for at kunne administrere tilmeldinger;

(b) for at vi kan levere, udvikle og tilpasse vores kurser, herunder rådgive om kompetenceudvikling;

(c) for at vi løbende kan sende dig e-mails med informationer om kommende kurser, som vi afholder og som vi formoder kan være relevante for dig på baggrund af kurser, du tidligere har deltaget på;

(d) for at kunne sende dig beskeder om aflysning, flytning eller andre informationer om kurser, som du deltager i (som underviser, facilitator eller kursusdeltager) på e-mail eller lignende; og

(e) for at informere dig om ændringer i denne Persondatapolitik.

5. RETSGRUNDLAG

5.1 Ved at acceptere betingelsen om at vi må tage billeder og/eller video i forbindelse med kurser samtykker du til at vi må tage billeder og/eller video i forbindelse med kurser, som du deltager på (som underviser, facilitator eller kunde), som vil kunne identificere dig. Billederne og/eller video anvendes til markedsføringsformål, herunder på vores hjemmeside, og vores sociale medier.

Ved at tilmelde dig et af vores kurser (som underviser, facilitator eller kunde) indgår du aftale med os herom og vi behandler i den forbindelse dine Personoplysninger for at kunne indgå/opfylde aftalen med dig. Vi behandler dine Personoplysninger med det formål at kunne sende dig informationer om egne kommende og lignende eller på anden måde relevante kurser, som vi tilbyder, behandlingen sker på baggrund af Agile Akademiets legitime interesse. Vores legitime interesse i Behandlingen er at kunne markedsføre kommende, lignende kurser, som på baggrund af din historik hos os vurderes at være relevante for dig.

5.2 Du har ubetinget ret til at gøre indsigelser mod Behandling af dine Personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder vores fremsendelse af information til dig i e-mails eller lignende om kommende, lignende kurser, som vi afholder. Du har også ret til at tilbagekalde dit forudgående samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke har ingen konsekvenser for den lovlige Behandling af Personoplysningerne forud for tilbagekaldelsen, ligesom vi fortsat må behandle dine Personoplysninger på andet retligt grundlag, bortset fra direkte markedsføring.

5.3 Hvis du gør indsigelse mod Behandlingen af dine Personoplysninger, som behandles på baggrund af vores legitime interesser, vil vi straks ophøre med at behandle dine oplysninger til disse formål.

6. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

6.1 Vi kan dele og videregive dine Personoplysninger til undervisere eller facilitatorer på kurser, som du er tilmeldt med henblik på disses forberedelse af kursernes afvikling og afregning herfor. Herudover kan vi dele og videregive dine Personoplysninger til forskellige leverandører med henblik på drift og vedligeholdelse af Hjemmesiden, hosting, administration af e-mail- og tekstbeskedstjenester, cloudopbevaring, udvikling af kurser og kursusmateriale, markedsføring og gennemførsel af betalinger. Leverandørerne har alene adgang til Personoplysninger i et omfang, der er passende i forhold til at de kan levere tjenester til os på vores vegne på bedste vis. Leverandørerne er forpligtet til ikke at videregive oplysningerne til nogen eller til at anvende den til andre eller egne formål.

6.2 Nedenstående modtagere er etableret uden for EU/EØS og vi anvender derfor de nedenstående i tabellen specificerede sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med dataoverførslerne. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information angående dataoverførslerne.

E-mail-markedsføringsplatform USA EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield

E-mail- og tekstbeskedsadministrationssystemer USA EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield

Cloud-storage-udbydere USA EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield

6.3 Når du besøger Hjemmesiden, kan du blive henvist til andre hjemmesider, hvor Behandlingen af personoplysninger ikke er i vores kontrol. De andre hjemmesiders persondatapolitik regulerer Behandlingen af dine personoplysninger på det pågældende website.

7. BESVARELSE AF JURIDISKE HENVENDELSER OG FOREBYGGELSE AF SKADE

7.1 Vi kan tilgå, bevare og dele dine Personoplysninger til besvarelsen af en juridisk henvendelse (eksempelvis ransagningskendelser, retskendelser, indstævninger eller lignende), eller, hvis det er nødvendigt for at opdage, forhindre eller påtale svindel eller anden ulovlig aktivitet, beskytte os selv, dig eller andre brugere, herunder som en del af en efterforskning.

8. COOKIES, PIXELS OG ANDRE SYSTEMTEKNOLOGIER

8.1 Vi indsamler og gemmer information ved at anvende teknologi såsom cookies, pixels og lokal lagring (på din browser eller enhed). Se venligst vores cookiepolitik for yderligere information om, hvordan vi anvender denne type af teknologi agileakademiet.dk/brug-af-cookies

9. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

9.1 Vi opbevarer dine Personoplysninger efter din deltagelse i et kursus (som underviser, facilitator eller kunde) for at vi kan sende dig information om kommende, lignende kurser, som vi afholder. Såfremt du måtte ønske ikke længere at modtage sådan information, vil vi ophøre med at sende dem og slette dine Personoplysninger, medmindre vi har et andet grundlag for at opbevare Personoplysningerne helt eller delvist. Endvidere vil vi opbevare Personoplysninger i det omfang disse fremgår af bogføringsmateriale, som vi er forpligtet til at opbevare i medfør af bofgøringsloven. I så fald vil vi opbevare Personoplysningerne i 5 år.

10. BØRN

10.1 Ydelsen er ikke rettet mod personer under 18 år (”Barnet”). Vi indsamler ikke Personoplysninger om personer under 18 år med viden herom. Venligst kontakt kursusadministration@agileakademiet.dk hvis du bliver bevidst om, at et barn, som du er forælder til eller værge for, har givet Agile Akademiet adgang til Personoplysninger uden dit samtykke, for at udøve din ret til at få indsigt i, berigtige, slette, begrænse Behandlingen af Personoplysningerne eller gøre indsigelse mod Behandlingen.

11. DINE RETTIGHEDER

11.1 Du er berettiget til at anmode om indsigt i og yderligere information om Behandlingen af dine Personoplysninger, eller anmode om at vi retter, berigtiger, fuldstændiggør, sletter eller begrænser Behandlingen af dine Personoplysninger. Du er berettiget til to gange om året at bede om en gratis kopi af dine Personoplysninger, som vi behandler. Vi er berettiget til at kræve et rimeligt gebyr baseret på vores administrative omkostninger, såfremt du ønsker yderligere kopier.

11.2 Du er berettiget til at få begrænset Behandlingen af dine Personoplysninger, hvis (i) du har anfægtet nøjagtigheden af Personoplysningerne, (ii) Behandlingen er ulovlig og du har anmodet om en begrænsning herom, (iii) vi ikke længere har brug for dine Personoplysninger til det oprindelige formål, men vi kræver det for at etablere, udøve eller forsvare rettigheder eller (iv) en vurdering af hvilket hensyn der vejer tungest i forbindelse med en anmodning om sletning, er i gang.

11.3 Hvor vores behandling er baseret på samtykke eller opfyldelse af en aftale, har du ret til dataportabilitet. Dataportabilitet betyder, at du kan modtage Personoplysningerne, som du har givet os adgang til, i en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbare format, og at du har ret til at overføre Personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

12. KONTAKTINFORMATION

12.1 Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores Behandling af dine Personoplysninger, bedes du venligst kontakte os på følgende kursusadministratrion@agileakademiet.dk, Agile Akademiet, Trekronergade 149E, 2500 Valby. I din e-mail/brev bedes du venligst angive dit fulde navn og e-mailadresse. Bemærk venligst, at vi kan – men er dog ikke forpligtet til at - bede om yderligere informationer om dig, hvis det er nødvendigt for at identificere dig i forbindelse med en anmodning om at modtage oplysninger om Behandlingen af dine Personoplysninger.

12.2 Hvis du ønsker at klage over vores Behandling af dine Personoplysninger, bedes du venligst indsende din klage til den kompetente lokale tilsynsmyndighed. Du kan læse mere om de lokale tilsynsmyndigheder på følgende link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

13. MEDDELELSE OM ÆNDRING AF DENNE PERSONDATAPOLITIK

Såfremt vi foretager ændringer i denne Persondatapolitik, giver vi dig meddelelse herom via mail og du kan finde vores gældende Persondatapolitik her: agileakademiet.dk/behandling-af-personoplysninger. Såfremt ændringerne kræver dit samtykke, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse under omstændighederne herom og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med Gældende Persondatalovgivning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret og vær blandt de første der hører om vores nyeste kurser, gratis webinars og gratis Agile Master Classes

Dine deltagerinformationer

Fakturaoplysninger

CVR eller EAN bedes udfyldt til brug for fakturering

Se vilkår og betingelser

Dine deltagerinformationer

Tilmeld andre

Se vilkår og betingelser